Logo - Ruvesteps 2019 versie 0.1 - 6000-wit

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ruvesteps

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 62468847

Artikel 1 – Definities

1.1. Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.
1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.
1.3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.
1.4. Open training: Een training geïnitieerd door Ruvesteps waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.
1.5. Overige training: Alle trainingen die niet onder lid 1.4 vallen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Ruvesteps en opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 3 – Open training: Aanmelding en betaling

3.1. Een persoon kan zich aanmelden voor een open training van Ruvesteps door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via www.ruvesteps.nl.
3.2. Indien een persoon een optie op een open training neemt, dan is dat zowel voor Ruvesteps als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een open training.
3.3. Indien Ruvesteps de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de open training tot stand.
3.4. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
3.5. Ruvesteps brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de deelnamekosten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de open training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van Ruvesteps, waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.
3.6. Ruvesteps heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de open training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.
3.7. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Ruvesteps.

Artikel 4 – Open training: Annulering, verhindering en wijziging

4.1. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 14 dagen.
4.2. Annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de open training is kosteloos. Bij annulering na 21 dagen voor aanvang van de open training, of als opdrachtgever na aanvang van de open training de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de open training kan of wil deelnemen, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten. Opdrachtgever heeft dan het recht eenzelfde open training, binnen een periode van 1 jaar na aanvang van de oorspronkelijke open training, in overleg te starten of te vervolgen.
4.3. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele open training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de open training wordt aangemeld bij Ruvesteps en voldoet aan de toelatingseisen.
4.4. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan enkele dagen van de open training heeft de deelnemer het recht deze dagen, binnen een periode van 1 jaar na aanvang van de open training, in te halen in een overeenkomstige open training.
4.5. Ruvesteps heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. Ruvesteps zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.
4.6. Ruvesteps heeft het recht om een open training te annuleren. Ruvesteps zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren.
4.7. Ruvesteps heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een open training te wijzigen.

Artikel 5 – Overige training: Overeenkomst

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van Ruvesteps.
5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.
5.3. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
5.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Ruvesteps.

Artikel 6 – Overige training: Betaling

6.1. Na het ontvangen van de door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging stuurt Ruvesteps een factuur aan opdrachtgever.
6.2. Opdrachtgever dient de trainingskosten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van Ruvesteps waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.
6.3. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingskosten door Ruvesteps is ontvangen, kan Ruvesteps de training annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten.
6.4. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Ruvesteps.
6.5. Ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training beëindigen of afronden.

Artikel 7 – Overige training: Verplaatsing en annulering

7.1. Een training of deel van een training kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht.
7.2. Ruvesteps behoudt zich het recht voor de training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Ruvesteps zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is, zal Ruvesteps de door opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.

Artikel 8 – Vervanging trainer

Ruvestetps draagt er zorg voor dat bij een training minimaal 1 trainer aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid / klachtenprocedure

9.1. Ruvestteps spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
9.2. Ruvesteps is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
9.3. Ruvesteps is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
9.4. Ruvesteps is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
9.5. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
9.6. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
9.7. Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over Ruvesteps, diens personeel of voor Ruvestetps werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is op www.ruvesteps.nl.

Artikel 10 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door Ruvesteps, diens personeel en voor Ruvesteps werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Ruvesteps conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.